Mocions

Suport a la jornada de lluita del 8-M

Moció del grup municipal CUP-AMUNT en suport a la jornada de lluita del proper 8 de març de 2020. exp.: alc 2020 25

Efectuada la votació, la proposta és desestimada per majoria simple amb vuit vots en contra de les regidores i els regidors presents dels grups polítics del PSC, MOVEM SANT JUST-ECG, quatre abstencions dels regidors i regidora d’ERC i del regidor no adscrit Francisco Ferrer, dos abstencions del regidor i regidora de JxCAT, i tres vots a favor de les regidores de d’Alcaldia Republicana i el regidor de la CUP.

Exposa el Sr. Carles Garcia, portaveu del grup municipal la CUP-AMUNT, el contingutde la moció

següent:

“El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les dones treballadores, una jornada que expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu treball com a mitjà de vida. Entenem aquesta jornada com una eina de demostració de força i resposta col·lectiva per reivindicar que, davant un sistema que ataca sistemàticament la vida, nosaltres apostem per un feminisme per canviar-ho tot, de baix a dalt. Hem estat el conjunt de dones de les classes populars les que històricament hem mantingut viva la flama de la dignitat i la lluita contra l’explotació capitalista, patriarcal i racista, aquella que ens nega el dret a una vida digna i a una sobirania plena com a dones, tant als Països Catalans com arreu del món. La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques de reproducció i de cura que realitzem les dones pràcticament en solitari no tinguin valor reconegut, ni econòmic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques imprescindibles per garantir el manteniment de la vida.

Hem estat les dones les que hem sofert la cara més dura de la crisi: retallades de pensions, educació, sanitat, no implementació de la llei de dependència i regressió en drets socials. Mentre, l’estat i les empreses es beneficien de tot aquest treball invisibilitzat i imprescindible. Com a treballadores hem de patir també l’explotació a la feina i, encara més, si aquesta està associada al paper de cuidadores que el capitalisme patriarcal ha destinat a les dones de classes populars: netejar, rentar, cuinar i cuidar. Les dones som les que teni més contractes a temps parcial, jornades laborals més curtes, percepció de salaris de fin a un 26% per sota dels homes i un menor reconeixement de la feina. Tot això amb unes institucions que estan buides de sobirania, en les que prima la lògica del mercat per sobre de les persones. Institucions que sostenen un sistema autonòmic que ens ofega i que, en comptes de garantir-nos una vida digna, ens retalla llibertats, ens desposseeix i ens precaritza.

L’alliberament d’aquest sistema que ens ofega, ens explota i ens assassina només serà possible lluitant organitzades per posar la vida al centre i així es reivindicarà durant la jornada de lluita del pròxim 8 de març. Una jornada que tindrà, com un dels seus eixos principals, la lluita contra la feminització de la pobresa.

Tenim una llarga història feminista, i un recorregut de molts 8 de març prenent el carrer, la plaça i la paraula amb el propòsit de subvertir l’ordre del món i el discurs patriarcal, racista i neoliberal. Per aquest 8 de març, i durant tota la setmana de lluita, i durant tots els dies de l’any, ens convoquem totes, com van fer les nostres antecessores, per trencar els privilegis d’una societat patriarcal i capitalista, racista i heteronormativa. En virtut de l’exposat el Grup Municipal CUP-AMUNT proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Just Desvern l’Adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Donar suport a les mobilitzacions i la vaga general feminista convocada el proper 8 de març.

SEGON.- Elaboració d’una diagnosi sobre les condicions laborals dels serveis externalitzats per part de l’Ajuntament.

TERCER.- Treballar per la remunicipalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat, els serveis socials, l’atenció a les dones i l’atenció de la infància – des d’escoles bressol, fins als serveis de dependència i atenció a les persones – tot procurant l’absorció del personal corresponent dins de la plantilla municipal.

QUART.- Establir les clàusules socials adients per tal d’evitar l’escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectuï l’ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals es detecti aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments.

CINQUÉ.– Establir un protocol d’actuació per evitat la discriminació laboral de les persones trans.

SISÈ.– Establir la necessitat de personació de l’Ajuntament en el casos penals d’assetjament laboral.

SETÈ.- Exigir que s’aturi la repressió de la dissidència política, no volem més encausades, empresonades ni exiliades. Per totes elles, absolució i amnistia!”

Intervencions: El senyor Just Fosalva, expressa que el seu grup polític votarà en contra, tot i quecoincideixen en l’exposició de motius i en algun punt dels acords. Creuen en la proposta de Declaració Institucional que llegirà, tot el Ple, a continuació, que precisament té la molt que hi hagi voluntat política. El que demana per a futures mocions, tenir una mica més de responsabilitat a l’hora de portar segons quin tipus d’acords.

El senyor Sergi Seguí, explica que ells van ser els primers o els segons en respondre a la Cup quan aquests els hi van enviar la moció, comentant que el Ple de l’Ajuntament sempre feia una declaració institucional, que era més potent, però que tot i així entenien que la portaveu portaria el tema a l’Assemblea i votarien si la mantindrien o no, fins i tot si l’acabaven mantenint li feien un seguit d’esmenes i propostes. Entenen la raó de la part expositiva i posicionament de la Cup. El seu partit presentaven esmenes i puntualitzacions a la part dispositiva, referents a instar al Govern espanyol a derogar les lleis d’estabilitat pressupostària, per tal de que els ajuntaments puguin augmentar el capítol 1 i poder remunicipalitzar els serveis. Continua exposant les esmenes proposades i al punt quart, puntualitzaven en que es comencés dient que instaven als grups del Parlament de Catalunya a recuperar la llei de contractes de serveis a les persones que precisament amb els vots en contra de la resta de grups doncs es va tirar enrere. Explica que demanen fer unes coses que la legislació no permet però que ells tenen força per canviar però no ho fan. Tampoc saben si finalment acceptaven o no les esmenes, en tot cas si s’acceptessin podrien arribar a votar a favor, però si no és el cas s’abstindran.

La senyora Laia Flotat, només intervé per explicar que el seu grup farà un vot separat.

La senyora Gina Pol, li sap greu que la Cup hagi mantingut fins al final la moció, es pensaven que amb la lectura de la Declaració Institucional no hi hauria aquesta moció, i respectarien la unitat d’acció, però no ha estat així, i en aquest cas votaran en contra.

Dóna els arguments dels seus vots, que coincideixen amb alguns que han dit els seus companys. Recomana que les mocions se les miressin els serveis jurídics del seu grup, perquè no es poden proposar coses que siguin il·legals o que no es poden fer a nivell legal. Comenta també, que públicament els hi retreu la falta de voluntat política però argumenta que les lleis estan per complir-les i respectar-les, i així ho van assumir quan van assumir el càrrec de regidors i regidores. Pel que fa als punts dels acords, al primer estan totalment d’acord, donen ple suport a qualsevol mobilització que es faci en clau de dona el dia 8 de març, donant suport aquella dona que vulgui fer vaga. Referent al segon punt, explica que en aquest Ajuntament hi ha el Pla Intern d’Igualtat, en el qual s’analitzen les condicions laborals de les persones que hi treballen, tant que tinguin una relació directa o indirecte amb l’ajuntament. Pel que respecte al tercer punt, és un punt inviable ja que la llei no els hi permet, cal que el govern de Madrid modifiqui lleis i unes de les principal que ha de modificar és la que tenen un topall de creixement en el capítol 1, per tant, no poden absorbir cap servei si no els hi permet reabsorbir aques personal. Referent al quart punt, expressa que és el mateix que el tercer, que és d’acord a llei, especifica que no existeix a dia d’avui a cap contractació que es pugui obligar ningú que acompleixin el 0 de l’escletxa salarial. Fa esment que l’ajuntament va intentar regular a nivell laboral les prestacions que tenien les persones que treballen al servei d’atenció al domicili, i el tribunal de contractació de Catalunya els hi va prohibir, argumentant que per directiva europea no estava permès. Pel que fa al cinquè punt, estan d’acord i explica que a nivell de comarca s’està treballant en un Pla per tot el col·lectiu transsexual, un pla que serà comarcal i estarà al mes de juny, tant aviat com estigui, aquest ajuntament s’hi acollirà i treballarà per millorar-ho i adaptar-ho a la realitat local. És un dels grans reptes dels col·lectius de persones transsexuals, de les dones trans principalment és eliminar qualsevol discriminació laboral i en la mesura que es pugui intentaran treballar el tema. Respecte al Sisè punt, al Ple van portar un protocol intern que regula tot el tema d’assetjament però com no han pogut treballar la moció, aquí es parla d’assetjament laboral sense especificar si a nivell d’ajuntament o a on. I el setè i últim punt, indica que la llei permetrà el que permetrà i ja es veurà com acaba la negociació entre governs i partits polítics sobre el tema de Catalunya, l’amnistia, l’absolució.