Articles del butlletí

Proposta per a un Pla de Participació Ciutadana

Creiem imprescindible conèixer, organitzar, planificar i impulsar la participació al municipi paral·lelament a la revisió del Reglament de Participació. Proposem l’elaboració d’un pla que en defineixi els objectius, vetlli per al compliment i per al bon funcionament dels processos participatius, les consultes, els referèndums i en faci un seguiment acurat:

1-Consells més oberts

Volem un Consell Municipal de Participació amb representants de moviments socials, plataformes, entitats.

2-Plens accessibles

Fem que els procediments per a la participació no siguin impediments i que totes les propostes ciutadanes siguin escoltades i debatudes en un espai públic institucional.

3-Pressupostos participatius

El veïnat ha de poder decidir el destí d’una part de les partides pressupostàries municipals.

4-Protagonisme de les entitats

Proposem que la iniciativa de les entitats sigui suficient per crear Consells Sectorials.
Cal incentivar i valorar els projectes amb esperit autogestionari i independent, que promoguin els valors d’un poble lliure, crític i autònom, i que tinguin un retorn social.

5-Audiències públiques

Demanem la realització d’una audiència pública, com a mínim un cop l’any, per a la presentació del programa d’actuació anual de l’equip de govern, dels pressupostos i les ordenances municipals i que aquesta es faci almenys 15 dies abans del Ple corresponent.

6-Creació de la figura del Síndic o Síndica Municipal de Greuges

Perquè l’Ajuntament garanteixi el drets del veïnat d’accedir en condicions d’igualtat als serveis públics,
examina i resol les queixes formulades pel veïnat en els casos en què l’Ajuntament no doni una resposta satisfactòria, i proposa fórmules de conciliació entre les parts enfrontades.

7-Creació del Consell de Poble

Espai de posada en comú i debat entre el veïnat, entitats i responsables polítics sobre elsassumptes públics de la vila, ja es tracti de temes que afecten col·lectius o sectors específics com al global del poble.

https://santjust.net/media/uploads/butlletins/butlleti_340.pdf