Mocions

Plataforma per Recuperar l’Energia

Moció del grup municipal CUP-AMUNT per l’adhesió a la Plataforma per recuperar l’energia. Exp.: ALC 2021 84 1 

Sotmesa la proposta a consideració del plenari resta desestimada per la majoria absoluta d’onze (11) vots en contra de les regidores i regidors presents dels grups municipals del PSC, JXCAT-PAR i del regidor no adscrit, amb l’abstenció del regidor del grup municipal MSJ-ECG i dels vots a favor dels de la resta de regidores i regidors presents dels grups municipals d’ ERC, CUP-AMUNT i de la regidora no adscrita, respectivament. 

Exposa el Sr. Carles Garcia Salas, portaveu del grup municipal de la CUP-AMUNT, el contingut del vot particular següent: 

“L’aigua és un bé comú, un recurs natural que ens pertany a totes i que, al llarg de la història, la humanitat ha sabut aprofitar també per a generar energia, esdevenint el motor de fàbriques industrials i de l’electrificació del territori. És el cas de les tèxtils de la Catalunya central o de les centrals hidroelèctriques del Pirineu que van portar la llum a Barcelona i van suposar l’inici de la modernitat a Catalunya. 

Però la privatització de l’aigua dels nostres estanys, barrancs i rius ha estat una constant, com ja ha passat amb molts altres recursos i drets. Privatització que ha anat de la mà de favors irregulars entre la classe política i alts càrrecs d’organismes oficials, opacitat, portes giratòries i tractes de favor, tot per fer que el negoci de l’energia hidràulica, que genera enormes beneficis, es perpetuï en el temps en mans d’uns pocs. 

Des de fa anys, diverses institucions com la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) estan permetent un frau en les concessions hidroelèctriques caducades que beneficia a empreses privades, entre elles i majoritàriament, Endesa, amb un lucre de milions d’euros. La Llei d’Aigües contempla que, un cop transcorregut el termini d’explotació limitat a 75 anys per part d’aquestes 

empreses, la concessió s’extingeix i tots els elements de l’aprofitament hidroelèctric han de revertir a control públic en perfecte estat de manera gratuïta i lliure de càrregues. 

Tot i això, les reversions a control públic de les centrals hidroelèctriques no s’estan duent a terme degut a resolucions irregulars i fraus al Registre d’Aigües, permetent que aquestes empreses segueixin explotant recursos públics tot i haver finalitzat el termini legal i sense respectar, en molts casos, els cabals ecològics o el compliment de les condicions concessionals. 

A més, l’administració segueix apostant per la privatització d’aquelles centrals que, una vegada caducada la seva concessió, s’hagin revertit a control públic. Són rotunds descartant qualsevol alternativa de gestió pública i directa, l’única capaç de garantir la restitució territorial dels beneficis, així com el compliment de la normativa mediambiental. 

La Plataforma Per Recuperar l’Energia és una plataforma ciutadana que neix per demanar, en primer lloc, l’extinció de les concessions caducades i la reversió d’aquestes centrals hidroelèctriques a l’administració competent i que s’iniciï un procés de revisió del Registre d’Aigües per a detectar possibles fraus i irregularitats, així com la depuració de responsabilitats. 

En segon lloc, exigeix la gestió pública dels aprofitaments hidroelèctrics, garantint una justa restitució territorial i que la municipalització sigui la via prioritària una vegada les centrals s’hagin revertit a mans públiques. 

També demana que siguin rescabalades a l’erari públic les quantitats econòmiques aprofitades en excés per les empreses concessionàries des del venciment del termini màxim de 75 anys. 

En un context d’emergència climàtica i davant dels reptes energètics que aquesta planteja, ha arribat l’hora que l’aigua dels nostres rius torni al control públic i que es pugui gestionar directament des dels territoris afectats, en aquest cas els municipis. 

És necessari potenciar un nou model energètic fonamentat en la generació distribuïda i de proximitat, basat en el decreixement per reduir els impactes ambientals globals i reduir la nostra petjada ecològica. L’explotació dels recursos energètics i materials renovables s’ha de fer amb coherència amb els sistemes naturals i respectant les dinàmiques dels ecosistemes del país. 

Els recursos naturals i els recursos bàsics com l’energia han d’estar sota control de la gent i no en mans de grans corporacions sense escrúpols que ens espolien i empobreixen. 

Així doncs, atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el que preveu tant la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició addicional cinquena, com el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya en els seus articles 133 a 136, així com pel que preveu la regulació en matèria d’associacions contemplada en el Títol III del Codi Civil de Catalunya, segons 

Llei 4/2008, de 24 d’abril, relatiu a les persones jurídiques i, supletòriament, per la legislació estatal en matèria d’associacions. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal CUP-AMUNT proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Just Desvern l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Realitzar en el termini de 6 mesos els tràmits necessaris per l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Just Desvern a la Plataforma per Recuperar l’Energia, amb la finalitat d’aconseguir la reversió de les centrals, perquè s’iniciï un procés de revisió del Registre d’Aigües per detectar possibles fraus i irregularitats, per depurar-ne responsabilitats, per una gestió pública dels aprofitaments hidroelèctrics garantint una justa restitució territorial, perquè la municipalització sigui la via prioritària una vegada les centrals hagin revertit a mans públiques i per rescabalar a l’erari públic les quantitats econòmiques aprofitades en excés per les empreses concessionàries des del venciment del termini màxim de 75 anys. 

SEGON.- Sol·licitar a la Plataforma per Recuperar l’Energia que aprovi l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Just Desvern com a membre de ple dret de l’associació. 

TERCER.- Notificar els presents acords a la Plataforma per Recuperar l’Energia i als serveis municipals que n’hagin de tenir coneixement. 

QUART.- En el moment en què l’adhesió s’hagi formalitzat, informar als grups municipals de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i alhora comunicar a aquests la designació dels representants municipals que hi participaran.” 

2h 32′ 20′ – Intervenció 1 

Intervencions 

https://actes.santjust.cat/session/sessionDetail/ff8080817a7f94a2017b05fec0950062?startAt=9140.0

2h 42′ 12′ – Intervenció 2 

Votació 

https://actes.santjust.cat/session/sessionDetail/ff8080817a7f94a2017b05fec0950062?startAt=9732.0