Mocions

Millorar el servei d’aules d’estudi

Moció elaborada pel Casal Popular La Sala i presentada pels grups CUP, ERC i regidora no adscrita Anna Vilanova per millorar el servei d’aules d’estudi del poble. 

Sotmesa la proposta a consideració del plenari resta desestimada per la majoria absoluta de nou (9) vots en contra de les regidores i regidors presents dels grups municipals del PSC, MSJ-ECG i del regidor no adscrit, amb l’abstenció de les regidores i regidor del grup municipal de JXCAT-PAR, i dels quatre (4) vots a favor dels de la resta de regidores i regidors presents dels grups municipals de ERC, CUP-AMUNT i de la regidora no adscrita, respectivament. 

Exposa el Sr. Aleix Abadia Huguet, portaveu del grup municipal de la CUP-AMUNT, el contingut de la moció següent: 

“Tenint present que la biblioteca, la principal aula d’estudi del poble, en el seu horari habitual no obre els matins de: dilluns, dimarts i divendres durant el curs estudiantil (horari d’hivern) i pràcticament no obre els caps de setmana. 

Considerant la necessitat que tenen els i les estudiants de Sant Just d’hores i d’espais d’aula d’estudi durant època d’exàmens, i que aquests siguin intensius i exhaustius. 

Observant que per tal de cobrir els pics d’època d’exàmens s’opta per solucions a curt termini, que els últims anys no han cobert les necessitats d’horaris i espais. 

Reconeixent, conseqüentment, que l’oferta actual de places d’aula d’estudi, són escasses i els horaris insuficients, tot i l’obertura del Casal de Joves durant el mes de gener. 

Per tal d’evitar que treballadors i treballadores de l’ajuntament es vegin obligats a fer un excés d’hores extraordinàries per cobrir aquesta demanda. 

Conscients, que la possible obertura d’una aula d’estudi a Mas Lluí no solucionarà la falta d’espais d’estudi dels estudiants que no viuen al barri en concret. 

En cerca d’una solució a mitjà i llarg termini per millorar el servei d’aules d’estudi del poble. 

Els grups municipals i la regidora no adscrita INSTEN a l’Ajuntament de Sant Just Desvern a realitzar els següents acords: 

Primer.- Que es garanteixi l’obertura de la biblioteca i els seus espais d’aules d’estudi durant el curs estudiantil (secundària i universitats) cada matí i tarda entre setmana i cada tarda dels caps de setmana. 

Segon.- Que s’augmenti l’horari previst d’obertura i de tancament (de 8h a 24h) en els períodes previs i durant els exàmens. 

Tercer.- Que es consulti a la població, via entitats o organitzacions juvenils del poble, o a través d’enquestes impulsades des de l’ajuntament, la franja de dies en la que es realitzaran els intensius durant l’època d’exàmens. 

Quart.- Que es replantegi la distribució de la Biblioteca Joan Margarit per augmentar les places d’aula d’estudi en mesura del possible. 

Cinquè.- Que per tal d’ampliar espais com a aules d’estudi es puguin tenir en compte algunes de les següents opcions, o les que es considerin més oportunes: – Espais de les Escoles de primària i Institut de Sant Just Desvern. – Centres Cívics 

Sisè.- Que l’ajuntament procedeixi a la contractació del personal necessari per realitzar la funció de consergeria a les aules d’estudi i que, preferentment, es faci a través de plans d’ocupació i prioritzant la gent jove del poble.” 

2h 46′ 43′ – Intervenció 1 

Intervencions 

https://actes.santjust.cat/session/sessionDetail/ff8080817c829bdf017e66f8cfaf0093?startAt=10003.0

3h 13′ 35′ – Intervenció 2 

Votació 

https://actes.santjust.cat/session/sessionDetail/ff8080817c829bdf017e66f8cfaf0093?startAt=11615.0