Mocions

Per garantir la pluralitat i independència de la comunicació pública local.

Moció dels grups municipals de la CUP-AMUNT, ERC i la regidora no adscrita per garantir la pluralitat i independència de la comunicació pública local. Exp.: ALC 2022 117 1.

La proposta és aprovada per unanimitat dels setze regidors i regidores presents a la sessió del Ple.

Exposa el Sr. Aleix Abadia Huguet, portaveu del grup municipal de la CUP-AMUNT, el contingut de la moció següent:

“La comunicació pública local és cabdal perquè el veïnat pugui conèixer tots els serveis municipals que té al seu abast, així com la vida política del consistori. És, per tant, una part cada vegada més rellevant dins la comunicació pública i de la comunicació en general. En aquest sentit, els mitjans de comunicació han de complir una doble funció: en primer terme, facilitar l’exercici individual dels drets a les llibertats d’expressió i d’informació de tots els ciutadans i ciutadanes i en segon terme, promoure una opinió pública lliure. La tasca informativa dels mitjans locals públics són un requisit imprescindible per a poder garantir la participació del veïnat en el govern del nostre poble.

L’article 69 de la Llei de Bases de Règim Local i l’article 154 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, preveuen com un dels deures dels municipis, “la informació sobre la vida local i també sobre l’activitat del govern local així com la promoció de la participació ciutadana”. Tanmateix, l’article 170.2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya diu que “El ple de l’ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio municipals i les publicacions i els butlletins editats per l’ajuntament. En aquest sentit, els respectius plens han d’aprovar un reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús d’aquests mitjans pels regidors i els grups municipals constituïts al si de la corporació.”

Tal com estableix la Llei 22/2005 de la Comunicació Audiovisual de Catalunya (articles 32, 33 i 34), els ajuntaments han de garantir la professionalització i independència de la comunicació local, aprovant reglaments, contractes programa, estatuts de redacció, creant consells professionals i escollint els seus directius amb concursos públics d’acord amb mèrits professionals.

És indispensable, doncs, que els ajuntaments posin les eines perquè els mitjans públics de proximitat siguin viables econòmicament i independents políticament. Només així podran complir plenament la seva missió: ser un servei indispensable en democràcia, la millor garantia de la pluralitat és la professionalitat. Per això considerem que és necessari actualitzar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) i molt especialment l’article 93, ja que veiem necessari fer una interpretació extensiva del deure de l’ajuntament de fer arribar la informació sobre els acords municipals i no limitar-se a fer-la arribar en els espais que determina actualment la legalitat sinó fer-ne també una difusió en un format simplificat i en la mesura que els mitjans ho permetin, gràfic per tal que tot el veïnat de Sant Just Desvern en pugui restar informat.

Per tal de garantir el debat i la creació d’opinió pública que són els fonaments d’una societat democràtica, és convenient que els mitjans de comunicació públics locals obrin espais on la ciutadania i els representants polítics puguin discutir i debatre sobre la política municipal, especialment quan hi hagi esdeveniments d’especial rellevància per a la ciutadania com ho poden ser els comicis municipals o el debat sobre els pressupostos municipals. També és important que l’ajuntament s’obri a tots els mitjans de comunicació locals que sol·licitin informació o participació de l’ajuntament per a crear informació d’interès per a la ciutadania.

Les administracions públiques tenen l’obligació de permetre la participació ciutadana en igualtat de condicions pel que cal garantir que els mitjans de comunicació locals facin difusió de la informació pública des de la perspectiva de gènere i amb cura de no ferir sensibilitats. Més enllà els mitjans locals han de ser capaços de donar veu i espais a aquells col·lectius que normalment es troben més invisibilitats, per tal que aquests puguin expressar també les seves opinions sobre la política municipal, la diversitat és el que ens fa créixer com a societat.

Amb la voluntat de seguir millorant la comunicació pública local, la participació ciutadana en el debat polític municipal i la recerca de formats més atractius i participatius que responguin als temps i les necessitats actuals es proposa al ple:

PRIMER: Impulsar, en el termini màxim de 6 mesos, la creació d’un grup impulsor que iniciï un debat polític i social i elabori una proposta de reglament d’organització i funcionament del servei públic audiovisual local, com estableix l’article 32 de la Llei de l’Audiovisual de Catalunya. Aquest grup impulsor estarà format, per un representat de cada grup municipal, els professionals que es requereixi i entitats de Sant Just.

SEGON: El Reglament haurà de definir la creació i funcionament d’un Ens municipal de Comunicació Pública, d’acord amb la llei audiovisual de Catalunya, i n’establirà la seva composició, periodicitat de reunions i temes a considerar. Aquest Consell serà encarregat de vetllar per la pluralitat, rigor i transparència dels mitjans i canals públics de l’Ajuntament, format per persones tècniques de comunicació de l’Ajuntament, representants designats pel Col·legi de Periodistes i representants de tots els grups municipals I societat civil. Aquesta comissió ha d’estar formada per almenys un 50% de dones.

TERCER.- Aquest reglament haurà de definir, també, l’ús i accés als mitjans públics comunicació d’àmbit local per part dels grups municipals de l’Ajuntament i els continguts mínims d’una Guia de Bones Pràctiques comunicatives que introdueixi de manera transversal en totes les comunicacions de l’Ajuntament la perspectiva de gènere i el respecte a la diversitat afectivo-sexual, ètnica i cultural; que garanteixi la pluralitat i la visibilitat de tots els col·lectius socials i de l’associacionisme local i veïnal.

QUART.- Aquest Ens podrà fer propostes de nous espais als mitjans i canals de comunicació locals per a les entitats i associacions locals per tal que puguin fer difusió de les seves activitats i incentivar al veïnat de Sant Just a participar en el teixit associatiu i en el debat polític.

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al departament de comunicació de l’Ajuntament, als Organismes Autònoms i Empreses Municipals, als mitjans de comunicació locals i al Col·legi de Periodistes de Catalunya.

SISÈ.- Notificar l’acord a les associacions de veïns i veïnes de Sant Just Desvern, al conjunt d’entitats culturals, socials i esportives del municipi. Així com fer-ne també, difusió als mitjans públics municipals.”

1h 21′ 40′ – Intervenció 2 Intervencions https://actes.santjust.cat/session/sessionDetail/ff80808183c609c60183d5b7f1d10004?startAt=4900.0

1h 53′ 34′ – Intervenció 3 Votació https://actes.santjust.cat/session/sessionDetail/ff80808183c609c60183d5b7f1d10004?startAt=6814.0