Mocions

Aclarir els fets de l’espionatge contra el moviment independentista català.

Moció dels grups municipals Partit Demòcrata Endavant Sant Just, ERC, CUP-AMUNT, la regidora no adscrita i el regidor no adscrit per aclarir els fets de l’espionatge contra el moviment independentista català. Exp.: ALC 2022 92

Sotmesa la proposta a consideració del plenari resta aprovada per la majoria absoluta de nou (9) vots a favor de les regidores i regidors presents dels grups municipals de PDeSTJUST, ERC, CUP-AMUNT, del regidor no adscrit i de la regidora no adscrita, amb l’abstenció de les regidores i regidors del grup municipal del PSC i STJEC-ECG, respectivament.

Exposa la Sra. Anna Vilanova Fernández, regidora no adscrita, el contingut de la moció següent: “The New Yorker va publicar el passat mes d’abril una investigació elaborada per Citizen Lab, el laboratori canadenc que estudia els controls d’informació que afecten la seguretat d’internet i que amenacen els drets humans. En aquest informe es recull que més de 65 persones vinculades a l’independentisme català han patit infeccions amb el programa espia conegut com a Pegasus, un programari elaborat per l’empresa israeliana NSO, que només és venut a estaments governamentals, és a dir, a estats. L’ús il·legal, antidemocràtic i sistemàtic, els darrers anys, de programari espia dirigit contra polítics independentistes, activistes pels drets humans, periodistes i advocats, s’emmarca en la persecució molt més àmplia contra milers de ciutadans per l’únic fet de defensar la independència de Catalunya, de manera totalment pacífica i democràtica.

Totes les forces democràtiques haurien d’alçar-se enfront de la vulneració de drets, especialment per a garantir l’expressió democràtica i evitar l’abús autoritari, il·legal i il·legítim contra qualsevol dissidència política. Totes les idees democràtiques han de poderse defensar amb llibertat, sense que els seus drets civils i polítics siguin violats per raons ideològiques. Aquest cas d’espionatge polític suposa una flagrant vulneració dels drets fonamentals, tant individuals com col·lectius, que va en contra dels valors democràtics i de llibertat, civils i polítics que ha de representar i preservar l’Estat i la Unió Europea.

Per tots aquests motius els signants de la moció proposen l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Denunciar, un cop més, la persecució política i judicial cap al moviment independentista català i especialment, l’espionatge polític de l’Estat espanyol amb Pegasus contra més de 65 persones per les seves idees.

SEGON: Condemnar l’espionatge polític que suposa una flagrant vulneració de drets humans fonamentals reconeguts, tant en l’àmbit intern com internacional, com són el dret a la intimitat o el secret de les comunicacions.

TERCER.- Exigir al Govern de l’Estat que investigui amb la màxima celeritat i transparència en els òrgans pertinents, que doni les explicacions necessàries i s’assumeixin les responsabilitats a tots els nivells pertinents davant d’aquesta pràctica il·legal d’espionatge contra la dissidència política.

QUART.- Demanar al Congrés dels Diputats que es reafirmi en el seu compromís democràtic de defensar els drets i llibertats de la ciutadania i es respectin els tractats i els convenis internacionals per a la protecció dels Drets Humans i els Drets Civils i Polítics.

CINQUÈ.- Reclamar l’adopció urgent per part de l’Estat Espanyol de les mesures per erradicar l’espionatge polític antidemocràtic, i garantir així que cap persona pugui ser víctima d’espionatge i persecució per defensar un projecte polític.

SISÈ: Adoptar el compromís per protegir i preservar els drets dels regidors/regidores i treballadors/treballadores d’aquest consistori i, als ciutadans que tinguin indicis suficients de ser-ne víctima, oferint un servei d’anàlisi de mòbils i aparells informàtics i en el cas de demostrar-se, oferir suport legal i personar-se en les causes que s’obrin arrel de les denúncies de les víctimes.

SETÈ.- Traslladar aquests acords als partits polítics i entitats afectades així com al govern espanyol i als grups parlamentaris amb representació al Congrés dels diputats i al Parlament Europeu.”

2h 10′ 36′ – Intervenció 1 Intervencions https://actes.santjust.cat/session/sessionDetail/ff808081811557860181ec400eb80017?startAt=7836.0 2h 23′ 43′ – Intervenció 2 Votació https://actes.santjust.cat/session/sessionDetail/ff808081811557860181ec400eb80017?startAt=8623.0